PR, AI and Reputation Management

Изкуственият интелект (AI) увеличава драстично възможностите на професионалистите в областта на PR, корпоративните комуникации и маркетинга. Скорошните експлозивни постижения в машинното обучение и обработката на естествения език доведоха до появата на AI инструменти, които могат да помогнат за автоматизирането на повтарящи се задачи, да генерират прозрения от големи масиви от данни и да подобрят креативността на PR екипите. Въпреки това, за да интегрират ефективно изкуствения интелект, професионалистите трябва да имат разбиране и за неговите капани и ограничения.

Курсът дава на участниците ясен преглед на основните концепции, свързани с мениджмънта и развитието на комуникациите и репутацията на дадена организация. В центъра на вниманието на курса е как PR еволюира в холистичен бизнес подход, който най-добре може да бъде определен с термина "мениджмънт на репутацията". Акцентът е поставен върху това как комуникациите на организацията и марката могат да бъдат разработени така, че да се постигне устойчив подход, отговарящ на ценностите и стратегията на марката.

Едно от основните послания на курса е как практикуващите могат да се адаптират към новата технологична екосистема, изпълнена със социално влияние, мобилни приложения и активно участие на клиентите. Акцентът е поставен върху проактивно, стратегическо управление на марките и тяхната комуникация с широк кръг от заинтересовани страни.

Реална и виртуална учебна среда

Занятията на London School of Public Relations се провеждат едновременно присъствено в офиса на училището и онлайн в нашата собствена виртуална учебна зала. Участиците в курсовете ни имат възможност да избират кой вариант на обучение предпочитат.

Курсът продължава 4 месеца и се състои от 16 модула:

1 Въведение в PR и Мениджмънт на репутацията

Описание на курса: основни области, които ще бъдат разгледани и тяхната взаимовръзка
Връзката между PR и управление на репутацията
Важността да се приеме холистична представа за организациите
Преглед на терминологията и взаимовръзката между корпоративните комуникации, корпоративен имидж, бранд комуникации и корпоративна репутация
Значението на анализа на риска и потенциалните проблеми и проактивното им управление
Нововъзникващите тенденции, които оформят комуникациите – изкуствен интелект и нови инструменти за създаване на съдържание
Нарастващото значение на влиянието над доминирането
Преминаването към ценностна комуникация и корпоративна отговорност
Изграждането на мрежи на влияние
Унифициране на концепцията на бранд и значението на стойността на бранда

2 Онлайн мениджмънт на репутацията

Комуникациите и променящите се бизнес модели – влияние на изкуствения интелект
Различни видове бизнес модели: връзки с потребителите; инфраструктура; продуктова иновация и т.н.
Преглед на портфолиото от съществуващи технологични платформи и тяхната взаимозависимост
Значението на корпоративната архитектура: корпоративни или продуктови брандове
Реклама, внимание, иновации от „отворени източници”, изкуствен интелект
Намаляващото влияние на традиционните медии
Управление на онлайн репутацията и AI инструменти
Проблеми, свързани с размножаването на каналите за комуникация и тяхната комплексност
Оценяване на новите модели и възможности
Онлайн мониторинг и social listening

3 Корпоративни комуникации и изкуствен интелект

Нови тенденции в корпоративните комуникации и влияние на изкуствения интелект
Три основополагащи нива: организационни комуникации; управленски и маркетингови комуникации
Изкуствен интелект – възможност или заплаха?
Основни дейности, функции и цел на корпоративните комуникации
Планиране на корпоративните комуникации
Инструменти на корпоративните комуникации
AI инструменти и използването им в корпоративните комуникации
Комуникационни и репутационни одити
Вътрешни аспекти на корпоративните комуникации
Заинтересовани групи и корпоративни комуникации

4 Комуникационни стратегии: Структура и техники

Основи на стратегическото мислене: стратегически анализ, избор, изпълнение и оценяване
Комуникационни планове
Релевантно ли е стратегическото планиране?
Стратегическо намерение: ролята на визията и мисията
Вътрешни и външни анализи
Тактики и действия: примери на техники за ефективни комуникации
Оценяване на стратегическите планове
Бизнес разузнаване и PR проучвания
AI инструменти и как да ги използваме в корпоративните комуникации
Ролята на поведенческото таргетиране и възхода на невро-маркетинга

5 Ангажиране на заинтересованите страни и разработване на посланието

Риск, проблеми и стратегическо развитие при управлението на репутацията
Заинтересовани групи и целеви аудитории
Управление и анализ на заинтересованите групи: идентифициране, мапинг и анализ
Ангажиране на заинтересованите групи
Разработване на посланията – може ли изкуствения интелект да бъде полезен?
Оформяне, изпращане и доставяне на посланието
Преформяне на посланията
Стратегии за мениджмънт на репутацията онлайн: слушане и ангажиране
AI инструменти за създаване на съдържание и как да ги използваме правилно
Неправителствени организации и тяхното ангажиране

6 Връзки с медиите

Медии – тенденции и развитие
Какво прави една новина или PR история добри?
Как да работим с медиите
Важността на медийните стратегии за контрол върху репутацията
Техники на медиите: традиционни срещу социални медии
Изкуствен интелект и медии – тенденции, развитие, опасности
Социалните медии като новини: ролята на блогърите и други лидери на влияние
Защо даден материал е отхвърлен или просто игнориран
Идентифициране на аудитории и ключови заинтересовани страни
Как журналистите разследват своите истории

7 Анализ на корпоративния риск и заплахи

Важността на анализа и управлението на риска за корпоративната репутация
Ключови концепции, свързани с управлението на риска
Оценка на риска
Контрол на риска: планиране, смегчаване и мониторинг
Архитектура, стратегия и протоколи на риска
Пазарен, репутационен, инфраструктурен и финансово-генериран риск: зависимости и контрол
Стратегически мениджмънт на потенциалните проблеми: сканиране; идентифициране; мониторинг; анализ; мнения; изпълнение и оценяване
Анализ на потенциалните проблеми и заинтересовани групи
Стратегически анализи и ангажиране
AI инструменти, които можем да използваме за анализ на риска

8 Кризисен мениджмънт

Различни типове кризи и техните характеристики
Основни стадии на една криза
Пред-кризисно планиране: връзка с анализа на риска и проблемите
Акутна фаза: стратегически отговор, заинтересовани страни и изпращане на посланието
Роля и влияние на социалните медии по време на криза
Разрешение и фаза на възстановяване
Справяне с лошо-структурирани ситуации и неяснота по време на криза
Обичайни комуникационни грешки по време на криза
Използване на AI инструменти при прогнозен анализ на потенциални проблеми и кризи
Упражнение „Критично мислене”

9 Корпоративна идентичност и бранд мениджмънт

Развитие и репутация на бранда за формиране на корпоративната идентичност
Лого, слоган, опаковка и дизайн и тяхната роля при формиране на идентичност на бранда
Как да разработим марка от продукт
Критичната важност на позиционирането
AI инстументи в помощ на бранд мениджмънт и маркетинга
Архитектура на марката
Опаковка и устойчиво развитие
Бранд мениджмънт – стратегии за управление на марката
Опит и преживяване с марката
Интелектуална собственост на марката и управление на репутацията онлайн

10 Influencer marketing

Какво е влияние?
Поставяне на цели на програмата за работа с инфлуенсъри.
Разработване на стратегия за работа с инфлуенсъри.
Създаване на съдържание.
Как да намерим инфлуенсъри?
Как да ги ангажираме?
Изкуствен интелект и инфлуенсъри
Активиране на служителите и EGC (employee-generated content).
Измерване на резултатите.
Примери за успешни кампании с инфлуенсъри.

11 Мениджмънт на репутацията

Мениджмънтът на репутацията като колективна оценка
Основи на мениджмънта на репутацията
Влияние на изкуствения интелект върху управлението на репутацията
Връзка с възвращаемостта за акционерите
Защо управлението на репутацията е комплексно и изисква екипи и лидерство
Преглед на структурата на мениджмънта на репутацията
Ефективни методи на изразяване на корпоративните ценности и послания
Мениджмънт на репутацията онлайн, видимост и SEO (Search Engine Optimization)
Мониторинг и справяне с негативните коментари онлайн
Репутационни одити и оценка

12 ESG и Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност, бизнес, общество и репутация
ESG (Environmental, Social and Governance – екологично, социално и корпоративно управление)
Преглед на основната терминология и концепции
Основни концепции и терминология: КСО; устойчиво развитие; корпоративно гражданство
Значението на „Зеления” маркетинг
Изкуствен интелект и влияния върху бизнеса и ESG
Ролята НПО и лидерите на мнение
Управление на заинтересованите групи и корпоративна устойчивост
Правителствени изисквания и стандарти
Метрики и не-финансова отчетност

13 Организиране на събития

Новата реалност на събитията
Присъствени, онлайн и хибридни събития
Изкуственият интелект в помощ на създаването и организиране на събития
Разработване на стратегия
Как да структурираме взаимоотношенията и да изпълним стратегията
Какво може да се обърка?
Влияние на социалните медии
Детайлен план и подизпълнители
Фактори за успех при организирането на събития
Управление на марката, събития и технологии

14 Вътрешни комуникации и ангажиране на служителите

Значението на вътрешните заинтересовани групи
Видове и форми на ангажираност на служителите
Стратегически аспекти на ангажираността и вътрешните комуникации: съответствие; послания на марката; стратегическо намерение и приоритети на заинтересованите страни; управление на промяната; спонсорство; КСО
Влияние на AI технологиите и социалните медии върху вътрешните комуникации и ангажираността на служителите
Представяне и управление на таланта
Mотивиране на служителите и вътрешни комуникации
Използване на социалните медии при ангажирането на служителите
Значение на корпоративната култура и ангажираност
Ангажиране на служителите във виртуална среда и при дистанционна работа
Вътрешни комуникации в международни компании и междукултурна среда

15Създаване на employer branding стратегия

Създаване на работодателски бранд – employer branding
Дефиниране на Employer branding proposition
Комуникационен и репутационен одит
Идентифициране на аудитории и ключови заинтересовани страни
Разработване на точните послания
Създаване на съдържание – текст, снимки, видео
Влияние на AI технологиите и социалните медии върху работодателския бранд (employer brand)
Интегриране на стратегията за управление на човешките ресурси с корпоративните комуникации и със създаването на работодателски бранд
Значение на културата на компанията и вътрешните комуникации
Ролята на ангажиране на служителите за успеха на работодателския бранд

16 Маркетинг на съдържанието и изкуствен интелект

Изграждане на стратегия за онлайн маркетинг
Създаване на уникално съдържание
AI инструменти за създаване на съдържание и как да ги използваме правилно
Избор на правилните канали за вашето съдържание
Планиране на позициониране на съдържанието
Създаване на съдържание: писане, снимки, видео
Как работи SEO за писмено (Google) и видео съдържание (YouTube/TikTok).
Разпространение на съдържание
Мониторинг и social listening
Измерване и отчитане

За да получите брошурата на курса с пълна информация за програмата по дати, преподавателите и условията за записване, моля да изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Запиши се сега

Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015